ZakelijkeWorkshops.nl
ZakelijkeWorkshops.nl
 

Algemene voorwaarden 

Artikel 1. Definities

 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een workshop is gesloten.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de workshop deelneemt.
 • Workshop: workshop, workshop, coaching, advies of enige andere bijeenkomst met als doel het vergroten van kennis, inzicht en/of vaardigheden
 • Trainer: organisatiecoach, coach, trainer, workshopsacteur en/of adviseur
 • Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
 • Zakelijke Trainer: ZakelijkeTrainer.nl, ZakelijkeWorkshops.nl en ZakelijkeWorkshops.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Zakelijke Trainer, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
 2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 3 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Overeenkomst ter zake een workshop

 1. Ter zake een workshop zal opdrachtgever een offerte of adviesgesprek aanvragen bij Zakelijke Trainer
 2. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een workshop komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte.
 3. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst tenzij deze is bevestigd via een aparte opdrachtbevestiging.

Artikel 4. Prijzen van een workshop

 1. De prijs van een workshop die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.
 2. In de prijs zoals genoemd in de offerte, zijn de kosten voor de voorbereiding en het materiaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 3. Op de workshopsprijs is te allen tijde btw van toepassing. De vermelde prijzen zijn exclusief btw en worden inclusief btw in rekening gebracht.
 4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast. Dit zal van tevoren worden gecommuniceerd.

Artikel 5. Betaling

 1. Na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 3 zendt Zakelijke Trainer een opdrachtbevestiging en/of een factuur met betrekking tot de geleverde diensten aan de opdrachtgever.
 2. Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk vóór de datum waarop de workshop plaatsvindt. De betalingen dienen door middel van storting op een door Zakelijke Trainer aangewezen IBAN-rekening te geschieden.
 3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is Zakelijke Trainer gerechtigd om de geplande dienst(en) niet uit te voeren.
 4. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Zakelijke Trainer voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6. Verplaatsing data workshop door de opdrachtgever

 1. Een workshop kan tot drie kalenderweken voor aanvang in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum.
 2. Bij verzoek tot verplaatsing tussen drie en twee kalenderweken voor aanvang van een workshop wordt 25% van de prijs zoals genoemd in de opdrachtbevestiging in rekening gebracht.
 3. Bij verzoek tot verplaatsing tussen de twee en één kalenderwek(en) voor aanvang van een workshop wordt 50% van de prijs zoals genoemd in de opdrachtbevestiging in rekening gebracht.
 4. Vindt het verzoek tot verplaatsing van een workshop plaats tussen één kalenderweek en 2 dagen voor aanvang dan wordt er 75% van de prijs zoals genoemd in de opdrachtbevestiging in rekening gebracht.
 5. Wanneer de verplaatsingsaanvraag korter dan 2 dagen voor de aanvang plaatsvindt dan zal het volledige bedrag van de prijs zoals genoemd in de opdrachtbevestiging in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Annulering door de opdrachtgever

 1. Een workshop kan tot vier kalenderweken in overleg kosteloos worden geannuleerd. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden zal Zakelijke Trainer het volledige bedrag binnen 14 dagen na kennisgeving van annulering terugstorten op een bankrekening van opdrachtgever.
 2. Bij verzoek tot annulering vanaf vier kalenderweken voor aanvang van een workshop wordt de volledige prijs van de workshop zoals genoemd in de opdrachtbevestiging in rekening gebracht.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Zakelijke Trainer is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een workshop tenzij aan Zakelijke Trainer opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien Zakelijke Trainer op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

 1. Het verstrekte workshopsmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de workshop, het workshopsmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de workshop worden door Zakelijke Trainer voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zakelijke Trainer is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte workshopsmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 10. Vervanging trainer

 1. Zakelijke Trainer is gerechtigd een trainer, belast met de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, in goed overleg te vervangen door een andere trainer.

Artikel 11. Klacht

 1. De opdrachtgever dient een klacht met betrekking tot de uitvoering van de workshopsovereenkomst of een met de workshop samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen 8 dagen na aanvang van de workshop en deze te richten aan de directeur van Zakelijke Trainer. Aangaande de klacht zal een schriftelijke reactie volgen.
 2. Klachten aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

Artikel 12. Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Zakelijke Trainer en overeenkomsten tussen Zakelijke Trainer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, tenzij de wet anders voorschrijft.

© Zakelijke Trainer –  Algemene voorwaarden 2022

ZakelijkeWorkshops.nl
ZakelijkeWorkshops.nl Garantie check:
 • Binnen 1 werkdag reactie
 • Persoonlijk advies
 • 2 weken bedenktijd
 • 100% kwaliteitsgarantie
 • Professionele trainers
ZakelijkeWorkshops.nl
ZakelijkeWorkshops.nl
Offerte aanvragen / contact opnemen

  Verstuur
  ZakelijkeWorkshops.nlZakelijkeWorkshops.nlZakelijkeWorkshops.nlZakelijkeWorkshops.nlZakelijkeWorkshops.nlZakelijkeWorkshops.nlZakelijkeWorkshops.nlZakelijkeWorkshops.nlZakelijkeWorkshops.nlZakelijkeWorkshops.nlZakelijkeWorkshops.nlZakelijkeWorkshops.nl
  ZakelijkeWorkshops.nl